Cuma , Eylül 22 2023

10/12/2003 Tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellerde Yer Alan İdare, Kurum ve Kuruluşlar ile İktisadi Kamu Kuruluşlarınca 5.000/30.000 TL Üzeri Düzenlenecek Faturalar Hakkında Duyuru

10/12/2003 Tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellerde Yer Alan İdare, Kurum ve Kuruluşlar ile İktisadi Kamu Kuruluşlarınca 5.000/30.000 TL Üzeri Düzenlenecek Faturalar Hakkında Duyuru

Başkanlığımıza iletişim kanallarımız üzerinden iletilen sorular kapsamında aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar” başlıklı bölümü ile faaliyeti gereği fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerden, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayanlarca 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu Tebliğin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün “c” bendinde “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-Fatura uygulamasından yararlanma zorunluluğu, usul ve esasları Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce tespit edilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi çerçevesinde belirlenir.” hükmüne yer verilmektedir.

Bu bağlamda, 10/12/2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının elektronik belge uygulamalarına geçiş zorunlulukları ile usul ve esasları Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce belirleneceğinden, söz konusu kurum ve kuruluşların 5.000 / 30.000 TL ve üzeri satışlar için Başkanlık e-Belge portali üzerinden e-Arşiv Fatura düzenleme zorunlulukları, ilgili Genel Müdürlükçe düzenleme yapılana kadar bulunmamakta olup, isteğe bağlı olarak ilgili e-Belge Portali üzendin e-Arşiv Fatura düzenlenebileceği ise tabiidir.

Duyurulur.
Kaynak : https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html