Salı , Ekim 3 2023

518 SAYILI VUK GENEL TEBLİĞİ ANA FAALİYET KODU İLE İLGİLİ BAŞVURU BİLGİ NOTU

 518 SAYILI VUK GENEL TEBLİĞİ ANA FAALİYET KODU İLE İLGİLİ BAŞVURU BİLGİ NOTU

 Başvuru şekli;

              Bu kapsamdaki başvurular, fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanını ispat etmeye matuf tüm belgelerin ekinde yer aldığı “Ana Faaliyet Kodu Değişikliği Raporu” (Rapor) eklenmek suretiyle İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılır.

            Ana faaliyet kodu değişikliği için; mükellefin esas alınmasını istediği ana faaliyet alanından (ana faaliyet kodu olarak kaydedilmesi gerektiğini iddia ettiği faaliyet kodundan) elde ettiği brüt hasılatın, diğer faaliyet kodlarından elde ettiği brüt hasılattan fazla olması şarttır.

             Brüt hasılatın tespitinde 2019 hesap dönemi veya 2019 IV. geçici vergi dönemi, özel hesap dönemine tabi mükelleflerde 2019 yılında sonuçlanan özel hesap dönemi, bir yıldan kısa süredir faaliyette bulunulması durumunda faaliyette bulunulan dönem sonuçları dikkate alınır.

             Sunulacak Raporda hasılat tespitine yönelik olarak;

            – Mükellefin son dört geçici vergi dönemine ilişkin verdiği beyannameleri ekinde yer alan ve en yüksek hasılatı elde ettiğini bildirdiği meslek kodlarına ilişkin bilgiler,

            – Ayrıntılı gelir tablosu bilgileri,

            – Form Ba-Bs bildirimlerine ilişkin değerlendirmeler  ile benzeri bilgi, belge, veri ve değerlendirmelere yer verilerek mükellefin hakikatte kayıtlı olması gereken ana faaliyet kodu ortaya konulur ve ana faaliyet kodu değişikliği işleminin gerçekleştirilmesi yönünde talepte bulunulur.

             Örnek 1: Mükellef (A) A.Ş. öteden beri faaliyetine devam eden bir şirkettir. Mükellef, vergi dairesi kayıtlarına göre 3 ayrı faaliyet kodunda faaliyette bulunmakta olup kodlara ilişkinbilgiler aşağıdaki gibidir.

              Ana faaliyet kodu- 812101- Binaların genel temizliği (daire, apartman, büro, fabrika, kurum, mağaza vb. her türlü binanın genel temizliği dâhil; pencere, baca, sanayi makinesi vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri hariç)

            Faaliyet Kodu- 812903- Park ve caddelerin süpürülerek yıkanması, temizlenmesi  faaliyetleri

           Faaliyet Kodu- 412002- İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

             Mükellef, ana faaliyet kodu itibarıyla mücbir sebep kapsamında bulunmamaktadır. Bununla birlikte mükellef ana faaliyet alanının ikamet amaçlı binaların inşaatı olduğunu ve ana faaliyet kodunun mücbir sebep kapsamında bulunan “412002” kodu olması gerektiğini iddia etmektedir.

            Sunulan Raporun tetkikinden mükellefin 2019 hesap döneminde elde ettiği hasılatın faaliyet kodları itibarıyla aşağıdaki gibi belirtilecektir. 

2019 hesap dönemi hasılatı (TL) Hasılatın yüzdesi

 “812101” No.lu Kod Hasılatı 1.150.000 36,60%

“812903” No.lu Kod Hasılatı 600.000 19%

“412002” No.lu Kod Hasılatı 1.400.000 44,40%

Hasılat Toplamı 3.150.000 100%

      RİZE DEFTERDARLIĞI GELİR MÜDÜRLÜĞÜ