Pazartesi , Mayıs 20 2024

Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı

         TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA
MECBURİ MESLEK 
KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

MECBURİ MESLEK KARARI 

Resmi Gazete Sayısı 30153
Resmi Gazete Tarihi 13.08.2017


MADDE 1 – 13/12/2013 tarihli ve 28850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı”nın adı “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite İzleme İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı” olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 2 – Aynı Mecburi Meslek Kararının 1 inci maddesinde geçen “güvence” ibaresi “izleme” şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 3 – Aynı Mecburi Meslek Kararının 12 nci maddesinin birinci fıkrasına, “sözleşme” ibaresinden önce gelmek üzere “Birlik tarafından belirlenen e-Birlik esasları uyarınca” ibaresi eklenmiştir.

  MADDE 4 – Aynı Mecburi Meslek Kararının Dördüncü Bölüm başlığı “Hizmet ve Kalite İzleme İlke ve Esasları” olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 5 – Aynı Mecburi Meslek Kararının 15 inci maddesinin başlığı “Kalite izleme programı” şeklinde, birinci fıkrasında geçen “güvence” ibaresi “izleme” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkrasında geçen “Güvence” ibareleri “İzleme” şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 6 – Aynı Mecburi Meslek Kararının 16 ncı maddesinin (a) fıkrasında geçen “güvencesine” ibaresi “izlemesine” şeklinde, “dokümante ederek” ibaresi “belgelendirerek” şeklinde, “6 ay” ibaresi “en geç 6 ay” şeklinde, (b) fıkrasının 1 numaralı bendinde geçen “güvence” ibaresi “izleme” şeklinde, 4 numaralı bendinde geçen “personeli” ibaresi “mensubu” şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 7 – Aynı Mecburi Meslek Kararının 17 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Birlik Yönetim Kurulu, meslek unvanları, işyeri büyüklükleri, çalışan sayıları, işyerinin bulunduğu bölge ve sair hususları dikkate alarak, işyerleri için farklı geçiş ve yürürlük tarihleri belirlemeye, yürürlük tarihlerini bu kriterlere göre uzatmaya ayrıca yetkilidir.”

  MADDE 8 – Aynı Mecburi Meslek Kararının 18 inci maddesinde geçen “31.12.2015 tarihine kadar” ibaresi “31.12.2018 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 9 – Aynı Mecburi Meslek Kararının 19 uncu maddesinde geçen “01/01/2016 tarihinde” ibaresi “31/12/2019 tarihinde” şeklinde değiştirilmiştir.

  MADDE 10 – Bu Mecburi Meslek Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 11 – Bu Mecburi Meslek Kararı hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.