Cumartesi , Nisan 20 2024

Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 17) Hakkında Tebliğ Sıra No: 147’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 120)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

NAKİT DIŞI VARLIKLARIN ORTAKLARA DAĞITIMINA İLİŞKİN TÜRKİYE

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 17)

HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 147’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 120)

 

Resmi Gazete Sayısı 30275 (Mükerrer)
Resmi Gazete Tarihi 19.12.2017

 

MADDE 1 – 5/5/2009 tarih ve 27219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 17)  Hakkında Tebliğ Sıra No: 147’nin Ek 1’inde yer alan “TFRS Yorum 17 Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı” Yorumunun;

a) 7 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7. 5 inci paragraf uyarınca, işletmenin bir bağlı ortaklıktaki ortaklık paylarından bir kısmını dağıttığı, ancak ilgili bağlı ortaklıktaki kontrolü sürdürdüğü durumlarda bu Yorum uygulanmaz. Ayrıca; bağlı ortaklığa ilişkin kontrol gücü olmayan bir payın finansal tablolara alınması sonucunu doğuran bir dağıtım yapan işletme, söz konusu dağıtımı TFRS 10’a göre muhasebeleştirir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.