Pazartesi , Temmuz 15 2024

4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)

Rekabet Kurumundan:

4054 SAYILI KANUN UYARINCA ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN

YAPACAKLARI ÖDEMELERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/4)

 

Resmi Gazete Sayısı 30024
Resmi Gazete Tarihi 31.03.2017

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yapılacak olan ödemelerin esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yapılacak olan ödemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4054 sayılı Kanunun 27 nci ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Kurum: Rekabet Kurumunu,

b) Ödeme: 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılması gereken onbinde dört tutarındaki ödemeyi,

c) Makbuz: Onbinde dört tutarındaki ödemelere karşılık ticaret sicil harçlarını tahsile yetkili birimler veya bu birimler adına tahsilat yapan banka tarafından verilen tahsilatın yapıldığını gösterir belgeyi,

ç) Ortaklık: Anonim ve limited şirketleri, banka, sigorta, finansman ve benzeri şirketleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki anonim ortaklık niteliğinde, bağlı ortaklık ve iştirakler dahil kamu iktisadi teşebbüslerini,

d) Sermaye artırımı: Sermayenin nakit olarak artırılması, ferdi işletmenin veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 136 ncı maddesine göre şirketlerin devralınmasından dolayı sermayenin artırılması, ayın nev’inden sermaye konulması ve her türlü iç kaynağın sermayeye eklenmesi suretiyle yapılacak sermaye artırımını,

ifade eder.

Kuruluş ve sermaye artırımında yapılacak ödeme

MADDE 5 – (1) Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördü, Kurum adına ticaret sicili harçlarını tahsile yetkili birimlerce tahsil edilir. Makbuz karşılığı yapılan haftalık tahsilatlar en geç bir sonraki haftanın ikinci işgünü mesai bitimine kadar Kurum hesaplarına aktarılır. Uygulamaya ilişkin diğer hususlar Kurum ile ilgili tahsilat birimi arasında yapılacak protokolle belirlenir. Kuruluş ve sermaye artırımı işlemlerinin yürütülmesinde, tahsilat birimlerince ödeme karşılığı düzenlenecek makbuz esas alınır. Makbuzda, ortaklığın ticaret unvanı, ödeme tutarı ile bu paranın Kurum adına yatırıldığının belirtilmesi gerekir.

(2) Ödemenin yapıldığına ilişkin makbuzun, Ticaret Sicili Müdürlüklerine tescil için yapılan başvurularda, talep edilen diğer belgelerle birlikte verilmesi zorunludur. Bu makbuzun başvuru belgeleri arasında bulunmaması halinde tescil işlemi yapılmaz.

(3) Bu hükme tabi ortaklıkların 6102 sayılı Kanunun 136 ncı maddesine göre devralınmasından dolayı sermayelerinin artırılması halinde, sadece artan meblağ üzerinden onbinde dört ödeme yapılacaktır. Aynı esaslar nev’i değişikliği halinde de geçerlidir. Sermaye artışına neden olmayan unvan ve nev’i değişiklikleri anılan hüküm kapsamına girmemektedir.

Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıklarda ödeme

MADDE 6 – (1) Kayıtlı sermaye sisteminden yararlanan ortaklıkların, ticaret siciline tescil edilmiş kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artırımları da bu esaslara tabidir.

(2) Bu kapsamdaki ortaklıklar; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen tescile mesnet belge ile birlikte makbuzu da Ticaret Sicili Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Makbuzun bulunmaması halinde Ticaret Sicili Müdürlüklerince tescil işlemi yapılmaz.

Kuruluş veya sermaye artırımından vazgeçme ve onbinde dört tutarının yanlış yatırılması

MADDE 7 – (1) Kuruluş veya sermaye artırımından vazgeçilmesi halinde, yapılan ödeme tutarının iade edilebilmesi için, bir dilekçe ile Kuruma başvurulması gereklidir. Dilekçeye; makbuz, noterden tasdikli sarfı nazar kararı, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenen tescilin yapılmadığına dair belge eklenir.

(2) Ödemenin eksik yapılması durumunda; eksik kısım tahsile yetkili birime yatırılacak ve her iki makbuz ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne ibraz edilir. Ödemenin fazla yapılması durumunda; ortaklığın yazılı talebi üzerine, iadeye konu olacak miktar ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tespit edilerek, bir yazı ile talep sahibine bildirilir. Talep sahibi olan ortaklık, makbuz örneği ile söz konusu yazıyı bir dilekçe ekinde, Kuruma intikal ettirir.

(3) Yapılacak inceleme sonucunda fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen tutarlar yatıranlara iade edilir.

Tahsile yetkili birimin sorumluluğu

MADDE 8 – (1) Tahsile yetkili birim, 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca tahsil edilen tutarları Kurum hesaplarına tam ve doğru olarak zamanında aktarmak ve söz konusu tahsilata ilişkin bildirim listesini yapılacak protokolde belirlenen süre içerisinde Kuruma göndermek zorundadır.

Ticaret Sicili Müdürlüğünün sorumluluğu

MADDE 9 – (1) Ticaret Sicili Müdürlüğü, ödemenin tam ve doğru olarak yapıldığını ve makbuzun bu esaslara uygun olarak düzenlendiğini araştırarak kontrol etmekle yükümlüdür. 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile bu Tebliğ hükümlerine aykırı tescil işlemleri sonucunda; 6102 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca ödemenin yapılmamasından ve/veya eksik ödemelerden dolayı ticaret sicili memurları sorumludurlar.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 10 – (1) 1/10/2004 tarihli ve 25600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4054 sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Esaslar ile 5/10/2010 tarihli ve 27720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4054 sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Kurum ile ilgili tahsilat birimi arasında yapılacak protokolün yürürlüğe konulmasına kadar, bu Tebliğin 10 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan 1/10/2004 tarihli ve 25600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4054 sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Esaslar ile 5/10/2010 tarihli ve 27720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4054 sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/5) hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.