Pazartesi , Temmuz 15 2024

5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında 10 Günden Fazla Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Asgari Ücret Destek ve Kısmı Erteleme İşlemleri

17.03.201

DUYURU

 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA 10 GÜNDEN FAZLA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN ASGARİ ÜCRET DESTEK VE KISMİ ERTELEME İŞLEMLERİ

 • Asgari Ücret Desteği

18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 27 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve  Genel  Sağlık  Sigortası Kanununa geçici 71 nci madde eklenmiş ve 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerimiz de, Kanun  hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır.

Buna göre, 2017 yılında da 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerimize, 2017 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 110 TL ve altında olan, 2017 yılında  tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların çalışma gün sayısının 3.33 ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar sigortalı başına asgari ücret desteği verilecek olup, 2017/Mart ayı itibarıyla 2017/Ocak ve 2017/Şubat ayını da kapsayacak şekilde asgari ücret desteklerine ilişkin tahakkuklar oluşturulmuştur.

Diğer taraftan, 2017/Ocak ayı primini ödeyen işverenlerimizin 2017/Ocak ayına ilişkin asgari ücret destek tutarları 2017/Şubat ayı prim borçlarına, 2017/Ocak ve Şubat ayı primini ödeyen işverenlerimizin 2017/Ocak ve Şubat ayına ilişkin asgari ücret destek tutarları 2017/Mart ayı prim borçlarına mahsup edilecektir.

 • Kısmi Erteleme

 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerimizin 2017/Şubat ayı primleri 2017/Aralık ayına ertelenmiş olup, erteleme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar 7/2/2017 tarihli, 2017/7 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

Buna göre;

 • Ertelenecek borç türü kapsamına sadece 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin  sigorta  prim  borçları  girdiğinden,  takip  ve  tahsil        görevi
 •  Kurumumuza verilmiş olan işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi gibi diğer alacaklar erteleme kapsamına girmeyecektir.Erteleme kapsamına giren aylarda ödenecek olan sigorta pirimi tutarının desteğe esas gün sayısının günlük 20,70 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olması halinde ödenecek sigorta prim borcu kadar erteleme yapılacaktır.
  • Sosyal güvenlik destek priminden bildirilmiş sigortalılar ertelemeye esas gün sayısı hesabında dikkate alınmamaktadır.

  3-2017/2. Ay için ertelemeye esas tutar,

  3.a.2016 ve öncesinde tescil edilen işyerleri için;

  2016/Şubat ayında ki asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır. 2016/Şubat ayında bildirim olmaması durumunda bu aydan sonra bildirim yapılan ilk aydaki  sigortalı sayısında göre gerekli hesaplama yapılacaktır.

  Örnek: 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 01.05.2015 tarihinde tescil bir işyerinde 2016/2. Ay için 2 sigortalı için 60 gün, sosyal güvenlik destek priminden ise 1 sigortalı için 30 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işverenin 2017/Şubat ayında ertelemeye esas gün sayısı 60 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 60 gün x 20,70 TL=1.242,00 TL olacaktır.

  Örnek: 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 26.04.2016 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayarak tescil işlemleri yapılmış bir işyerinde 2016/4. Ay için 1 sigortalı için 5 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işverenin 2017/Şubat ayında ertelemeye esas gün sayısı (2016/Şubat ayında bildirim olmadığı ve bundan sonraki ilk bildirim 2016/Nisan ayında olduğu için) 5 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 5 gün x 20,70 TL=103,50 TL olacaktır.

  Örnek: 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 01.03.2016 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayarak tescil işlemleri yapılmış bir işyerinde 2016/3. Ay için 2 sigortalı için 60 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında,

  Sigortalı (2016/Mart) Belge Türü (2016/Mart) Gün (2016/Mart) SPEK

  (2016/Mart)

  2017/ Şubat ayı için uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı
  (a) 1 30 3.500,00 –    (*)
  (b) 1 30 2.400,00 30

  (*) Günlük kazanç 110,00 TL nin üzerinde olduğu için hesaplamada dikkate alınmamıştır

  • Prim Ödeme Süresinin Uzatılmasısöz konusu işyerinin 2017/Şubat ayında ertelemeye esas gün sayısı (2016/ Şubat ayında bildirim olmadığı ve bundan sonraki ilk bildirim 2016/Mart ayında olduğu için) 30 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 30 gün x 20,70 TL=621,00 TL olacaktır.

   3.b.2017 yılında tescil edilmiş işyerleri için;

   2017/Şubat ayında ki asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60  TL günlük SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır.

   Örnek: 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 01.01.2017 tarihinde ilk kez sigortalı çalıştırmaya başlayan bir işyerinde 2017/2. Ay için 2 sigortalı için 60 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işverenin 2017/Şubat ayında ertelemeye esas gün sayısı 60 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 60 gün x 20,70 TL=1.242,00 TL olacaktır.

   Erteleme hükümlerinden yararlanmak istemeyen ve ertelenen borçlarını 2017/Aralık ayını beklemeksizin ödemek isteyen işverenlerimizin 2017 yılı Şubat ayı erteleme kapsamına girmemiş prim borçları ile işsizlik ve varsa damga vergisi borçlarını ödedikten sonra tekrar borç sorgusu yaparak 2017/Aralık ayına ertelenen prim borçlarını ödemeleri mümkün bulunmaktadır.

   Ayrıca, sistem tarafından otomatik olarak ertelenmeyen 2016/Aralık ve 2017/Ocak ayı primleri ile kısmi tahsilat veya kısmi mahsup bulunması nedeniyle ertelenmeyen 2017/Şubat ayı primlerinin ertelenmesini talep eden  işverenlerimizin bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine ya da doğrudan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine yapılan başvurular gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İşverenler Daire Başkanlığına iletilecektir.

  28/02/2017 tarihinde, Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuş ve son ödeme günü 28/02/2017 tarihi olan 2017/Ocak ayına ilişkin prim alacakların tahsilat işlemleri 07/03/2017 tarihi gün sonuna kadar uzatılmıştır.

  Bu kapsamda, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamındaki işverenlerden 01/03/2017 ile 02/03/2017 tarihlerinde gecikme zamlı ve teşviksiz olarak
  ödeme yapanların tahsilatlarında gerekli güncellemeler yapılmış olup, 2017/Ocak ayına ilişkin teşvik tutarları işverenlerin sonraki ay borçlarına mahsup edilecektir