Pazartesi , Temmuz 15 2024

696 Sayılı KHK`nın 127 nci Maddesi Kapsamında Damga Vergisi ve Harç İadesine İlişkin Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı 

 

Sayı

:

77888587-010.07.01[1]-E.6702

   18.01.2018

Konu

:

696 Sayılı KHK’nın 127 nci Maddesi Kapsamında Damga Vergisi ve Harç İadesine İlişkin Uygulama

 

         


………… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

………… VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü) 

24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) eklenen geçici 23 üncü maddenin uygulanmasında damga vergisi ve harç yönünden tereddüte düşülen hususlara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere, 696 sayılı KHK’nın 127 nci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23 üncü maddenin;

– Birinci fıkrasında, 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, bu KHK’ya ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında; ödemeleri merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden karşılanan 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlara yönelik düzenleme,

– Onuncu fıkrasında ise, bu madde uygulamasında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının tanımı

yapılmıştır.

Aynı maddenin onbeşinci fıkrasında ise “Birinci fıkra kapsamındaki işler için süreci devam eden ihaleler iptal edilir. İhalesi yapılmış ancak bu maddenin yayımı tarihinde ve bu tarihten sonra işe başlayacak şekilde imzalanmış olan sözleşmeler feshedilmiş sayılır ve bu maddenin yayımı tarihini takip eden yılın başından başlamak üzere bir yıl içinde talep etmesi halinde yükleniciye; işleme konu edilen sözleşmeye ilişkin olarak noterde ödenen damga vergisi, harç ve değerli kâğıt bedeli dışındaki masraflar sözleşmeyi imzalayan idarece, Kamu İhale Kurumu geliri olarak alınan tutar Kamu İhale Kurumunca, ihale kararı ve sözleşmeye ilişkin ödenen damga vergisi ve varsa noter harçları ile değerli kâğıt bedelleri ise tahsilatı yapan muhasebe birimi veya vergi dairesince iade edilir. Şu kadar ki yükleniciden tahsil edilen, ihale kararı ve sözleşmeye ilişkin damga vergisi ve varsa noter harçları ile değerli kağıt bedellerinin, beyanname ile beyan edilerek ödenmesi gereken hallerde iade için bu alacakların vergi dairesine ödenmiş olması şartı aranır. Bu kapsamda yüklenici tarafından beyan edilen ancak ödenmeyen damga vergilerinin tahsilinden vazgeçilir. Yükleniciden tahsil edildiği halde ilgili vergi dairesine ödenmeyen ve yükleniciye iade edilen tutarlar, yükleniciye iade edildiğini gösterir belgenin ibrazı halinde vergi dairesince terkin edilir. Feshedilmiş sayılan sözleşmeler için yüklenici başka bir hak talebinde bulunamaz. Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin çalıştırılmalarına esas hizmet alım sözleşmelerinin süresinin geçiş işleminin yapılmasından önce sona ermesi halinde, bunlardan personel çalıştırılmasına dayalı olanlar ile personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımlarının süresi başka bir işleme gerek kalmaksızın mevcut sözleşme koşullarına uygun olarak geçiş işlemi yapılıncaya kadar ilgili mevzuatı uyarınca uzamış sayılır. Ancak, mevcut yüklenici ile sözleşmeye devam edilememesi halinde, geçiş işlemine kadarki süreye ilişkin ihtiyaç, parasal limit sınırlamasına tabi olmaksızın 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan temin suretiyle karşılanır. Bu fıkra hükümleri, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere geçici 24 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamındaki idareler ve ihaleler bakımından kıyasen uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 24 üncü maddenin birinci fıkrasında ise il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlara yönelik düzenleme yapılmıştır.

375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23 üncü maddenin onbeşinci fıkrası hariç diğer fıkraları 2/1/2018 tarihinde, onbeşinci fıkrası ise 696 sayılı KHK’nın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 24/12/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anılan maddenin onbeşinci fıkrası kapsamında feshedilmiş sayılan sözleşmeler uyarınca, yükleniciler tarafından ihale kararı ve sözleşmeler için ödenen damga vergisi ve noter harçlarının iadesinde aşağıdaki açıklamalara göre işlem yapılması gerekmektedir.

1- Söz konusu onbeşinci fıkra çerçevesinde iade taleplerinin değerlendirilmesi için öncelikle, ihale kararı  ve  sözleşmeye  ait damga vergisinin, geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddelerin

birinci fıkraları kapsamındaki idareler tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin olarak ihalesi yapılmış olup, onbeşinci fıkranın yürürlüğe girdiği 24/12/2017 tarihinde ve bu tarihten sonra işe başlayacak şekilde imzalanmış olan sözleşmelerden kaynaklanmış olması gerekmektedir.

2- Kapsama giren ihale kararı ve sözleşmeye ilişkin damga vergisinin ödenmiş olması halinde, söz konusu verginin iadesi için, yükleniciler tarafından 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) tahsilatı yapan vergi dairesi veya genel bütçe kapsamındaki idarelere hizmet veren muhasebe birimine başvurulması gerekmektedir.

Başvuru sırasında, damga vergisi iadesi talebine konu işin, anılan geçici 23 üncü maddenin onbeşinci fıkrasında yapılan düzenleme uyarınca feshedilmiş sayılan ihaleye konu iş olduğunu gösteren yazının sözleşmeyi imzalayan idareden temin edilerek ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuru süresi hak düşürücü süre olup, bu süreden sonra yapılan başvurulara istinaden işlem tesis edilmesi mümkün değildir.

Süresinde yapılan başvuru üzerine, tahsilatı yapan vergi dairesi veya genel bütçe kapsamındaki idarelere hizmet veren muhasebe birimi tarafından konu tetkik edilerek, yükleniciye iade işlemi gecikilmeksizin gerçekleştirilecektir.

3- İhale kararı ve sözleşmeye ait damga vergisinin, damga vergisi mükellefiyeti çerçevesinde yüklenici tarafından bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilmiş ancak ödenmemiş olması halinde, yüklenicinin bu genel yazının (2) numaralı bölümünde belirtilen süre ve şekilde yapacağı başvurusuna istinaden söz konusu verginin tahsilinden vazgeçilerek tahakkuk ettirilen damga vergisi terkin edilecektir.

4- Genel bütçe kapsamındaki idareler dışındaki idarelerce yükleniciden tahsil edilen ancak ilgili vergi dairesine beyan edilmeyen damga vergileri, tahsilatı yapan idare tarafından yükleniciye iade edilecektir. İade edilen bu tutarlar, idarelerin ilgili dönem damga vergisi beyannamelerine dahil edilmeyecektir.

Bu kapsamdaki idarelerce yükleniciden tahsil edilerek ilgili vergi dairesine beyan edilmek suretiyle ödenen damga vergilerinin, bu idarelerden alınacak yazıya istinaden, tahsilatı yapan vergi dairesi tarafından doğrudan yükleniciye iade edilmesi gerekmektedir.

Sözü edilen idarelerce yükleniciden tahsil edilerek ilgili vergi dairesine beyan edilmekle birlikte henüz ödenmeyen damga vergilerinin ise vergi dairesine ödenmeksizin, tahsil eden idare tarafından yükleniciye iade edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, idarelerce söz konusu tutarın yükleniciye iade edildiğini gösterir belgenin ibrazı halinde, vergi dairesince idare adına tahakkuk ettirilen damga vergisi terkin edilecektir.

5- Söz konusu sözleşmelerin noterde düzenlenmesi nedeniyle noter tarafından tahsil edilen ve vergi dairesine beyan edilerek ödenen damga vergisi ve noter harcının, noter tarafından ödemenin yapıldığı vergi dairesince, yükleniciye red ve iade edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu geçici 23 üncü maddenin onbeşinci fıkrasında yer alan “Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin çalıştırılmalarına esas hizmet alım sözleşmelerinin süresinin geçiş işleminin yapılmasından önce sona ermesi halinde, bunlardan personel çalıştırılmasına dayalı olanlar ile personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımlarının süresi başka bir işleme gerek kalmaksızın mevcut sözleşme koşullarına uygun olarak geçiş işlemi yapılıncaya kadar ilgili mevzuatı uyarınca uzamış sayılır.” hükmü uyarınca mevcut sözleşme süresinin, sözleşmenin diğer koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, uzatılmasına ilişkin düzenlenecek kağıtlar, sözleşme süresinin kanun hükmüyle uzatılmış olması nedeniyle damga vergisine konu teşkil etmeyecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 

 

Adnan ERTÜRK

Bakan a.

Gelir İdaresi Başkanı