Pazartesi , Temmuz 15 2024

Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı

30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğlerde; bazı kanun ve tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) 

– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 44) 

– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54) ile;

30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 54 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 2023 yılında uygulanacak maktu istisna tutarları ile 16 ncı maddede yer alan matrah dilim tutarlarının tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56) ile;

30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56) ile; konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılacak binalar için 2023 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67) ile;

30/12/2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmi Gazete 2. Mükerrer’de yayımlanan 67 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu tutarların ve Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınırın tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) ile;

30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) ile; 2023 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2023 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin ve değerli konut vergisine ilişkin olarak 2023 yılında uygulanacak olan 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde yer alan tutar ile 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91) ile;

30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 91 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 92) ile;

30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 92 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; konsolosluk harçları ile muvazzaf ve fahri konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden döviz cinsinden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve kanuna bağlı tarifelere uygulanacak emsal sayıların tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 323) ile;

323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 2023 yılında uygulanacak olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar belirlenmiş,

-Basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile

-1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2022 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması

hususlarında açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 544) 

– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21) ile; 

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği, 30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu özel iletişim vergisi tutarı 2023 yılı için 260,00 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 55) ile;

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca 20/12/2022 tarihli ve 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 542 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak % 61,5 (altmış bir virgül beş) olarak yeniden belirlenmiş ve 2023 yılı için uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları 55 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde gösterilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 46)

– 2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79)