Çarşamba , Haziran 19 2024

Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı.

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğlerde; bazı kanun ve tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) ile;

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında, aynı maddenin birinci fıkrasının engellilerin istisna kapsamında taşıt alımında istisnayı düzenleyen (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde belirlenen, istisna kapsamında alınabilecek taşıtların değerinin üst sınırına ilişkin tutarların (1/1/2018 tarihi itibarıyla 200.000 TL) her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu suretle hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan hüküm gereği, söz konusu tutarlar, 2021 yılına ilişkin tespit edilen yeniden değerleme oranında (% 36,20) arttırılarak 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 450.500 TL olarak uygulanacaktır.

Tebliğ ile Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde buna dair değişiklikler yapılmaktadır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38) ile;

-Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetlere Tebliğin “Diğer Hizmetler” başlıklı (I/C-13.) bölümünce tevkifat uygulanabileceğinden uygulamada yaşanan tereddüte,

 26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 55 inci maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendine eklenen Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanacak istisnaya,

– 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında yenilenmiş cep telefonları teslimlerindeki indirimli oran uygulamasının şartlarına,

– Basit usule tabi mükellefler tarafından elde edilen kazançların 7338 sayılı Kanun ile gelir vergisinden istisna edilmesi dolayısıyla bu kazançları elde edenlere yönelik Tebliğ düzenlemelerine

ilişkin olarak düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39) ile;

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2022 yılı için 25.700 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53) ile;

2022 yılında uygulanacak maktu istisna tutarları ile 16 ncı maddede yer alan matrah dilim tutarlarının tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54) ile;

Konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılacak binalar için 2022 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66) ile;

Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2021 yılında uygulanan maktu vergi tutarlarının yeniden değerleme oranında artırılması ve Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınırın yeniden değerleme oranında artırılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) ile;

Değerli konut vergisine ilişkin olarak 2022 yılında uygulanacak olan 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde yer alan tutar ile 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89) ile;

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 89 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90) ile;

Konsolosluk harçları ile muvazzaf ve fahri konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden döviz cinsinden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve kanuna bağlı tarifelere uygulanacak emsal sayıların tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317) ile;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2021 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534) ile;

2022 yılı için uygulanacak olan hadler ve tutarlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20) ile;

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu ÖİV tutarı 2022 yılı için 117,00 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 54) ile;

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca 8/12/2021 tarihli ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 533 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak % 25 (yirmi beş) olarak yeniden belirlenmiş ve 2022 yılı için uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları 54 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde gösterilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.