Pazar , Nisan 21 2024

Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 118)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BİREYSEL FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE

STANDARDI (TMS 27) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 214’TE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 118)

 

Resmi Gazete Sayısı 30275 (Mükerrer)
Resmi Gazete Tarihi 19.12.2017

 

MADDE 1 – 28/10/2011 tarih ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ Sıra No: 214’ün Ek 1’inde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı 27 (TMS 27) Bireysel Finansal Tablolar”  Standardının;

a) 17 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“17. 16-16A paragraflarında ele alınan ana ortaklık dışında kalan bir ana ortaklık veya yatırım yapılan işletme üzerinde müşterek kontrolü ya da önemli etkisi bulunan bir yatırımcı işletme bireysel finansal tablolarını hazırladığında, TFRS 10, TFRS 11 veya TMS 28 (2011’de değişen şekli ile) Standartlarından ilgili olan Standart uyarınca hazırladığı finansal tabloları belirtir. Ana ortaklık veya yatırımcı işletme bireysel finansal tablolarında ayrıca aşağıdaki bilgileri açıklar:

(a) Finansal tabloların bireysel finansal tablo olduğunu ve kanunen hazırlanma zorunluluğu bulunmadığı durumlarda hazırlanma sebebini.

(b) Önemli bağlı ortaklık, iş ortaklığı ve iştirak yatırımlarının listesini. Bu liste aşağıdaki bilgileri içermelidir:

(i) Yatırım yapılan işletmenin adı.

(ii) İşletmenin faaliyetini sürdürdüğü esas yer (farklı olması durumunda şirket olarak oluştuğu ülke).

(iii) İşletmedeki sahiplik oranı ve oy hakkı oranının sahiplik oranından farklı olması durumunda oy hakkı oranı.

(c) (b) bendi uyarınca hazırlanan listedeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde kullanılan yönteme ilişkin açıklama.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.