Perşembe , Haziran 13 2024

Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 15’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 117)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 16) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 15’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 117)

 

Resmi Gazete Sayısı 30275 (Mükerrer)
Resmi Gazete Tarihi 19.12.2017

 

MADDE 1 – 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ Sıra No:15’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar” Standardının;

a) 80A paragrafından sonra gelmek üzere 80B ve 80C paragrafları eklenmiştir.

“80B. Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler değişikliğinin (TMS 16 ve TMS 41’e ilişkin değişiklik) ilk kez uygulandığı raporlama döneminde TMS 8’in 28(f) paragrafında öngörülen sayısal bilginin cari dönem için açıklanması gerekli değildir. Ancak sunulan her bir önceki dönem için TMS 8’in 28(f) paragrafı uyarınca öngörülen sayısal bilgi sunulur.

80C. Taşıyıcı bitkilere ilişkin bir kalemin, Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler değişikliğinin (TMS 16 ve TMS 41’e ilişkin değişiklik) ilk kez uygulandığı raporlama dönemine ilişkin finansal tablolarda, sunulan en erken dönemin başındaki gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesi tercih edilebilir ve söz konusu gerçeğe uygun değer o tarihteki tahmini maliyet olarak kullanılabilir. Önceki defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark, sunulan en erken dönemin başındaki dağıtılmamış kârların açılış bakiyesine yansıtılır.”

b) 81K paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“81K. Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (TMS 16 ve TMS 41’e ilişkin değişiklik); 3, 6 ve 37 nciparagrafları değiştirmiş, 22A ve 80B-80C paragraflarını eklemiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2016’da veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken uygulama durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır. Değişiklikler, 80C paragrafında belirtilen durum hariç olmak üzere, TMS 8 uyarınca, geriye dönük olarak uygulanır.”

c) 81L ve 81M paragrafları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.