Cumartesi , Nisan 20 2024

Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI

 TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE

TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Sayısı 30304
Resmi Gazete Tarihi 17.01.2018 


MADDE 1 – 
1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kesinti yapmak zorunda olduğu halde kesinti yapmayanlar ile 7 nci maddede belirtilen Kesinti Bildirim Listesini süresi içerisinde göndermeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2018” ibaresi “1/1/2019” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2013

28574

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/1/2014

28898

2-

31/1/2015

29253