Pazartesi , Mayıs 20 2024

TÜRMOB 2019/1. Dönem Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Başvuruları 4-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

TÜRMOB 2019/1. Dönem Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Başvuruları 4 – 22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Konkordato komiserinin nitelikleri, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve diğer hususların düzenlendiği “Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik” 30/01/2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Usul ve Esasları’nın belirlendiği 171 Numaralı Genelge ise 26/06/2019 tarihinde duyurulmuştur.

Anılan düzenlemelerde, komiser listesine kabul şartları arasında özet olarak; konkordato komiserliği temel eğitimini tamamlamış olmak, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden mezun olmak ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış olmak şartları yer almıştır.

Birliğimize T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından, “Ankara”da “Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi” verebilmek üzere izin verilmiştir. Bu izin çerçevesinde, Ankara’da yapılacak olan “Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi” için 2019/1. dönem başvuru takvimi belirlenmiştir. 2019/1. dönem eğitim başvuruları 4 – 22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Başvuru yapmak isteyen meslek mensupları 950,00 TL + KDV ve diğer meslek erbapları 1.140,00 TL + KDV olan eğitim ücretini; http://konkordato.tesmer.org.tr adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında, kredi kartı ile on-line olarak ödeyebilecekleri gibi TÜRMOB-TESMER Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetleri İşletmesininin Türkiye İş Bankası Ankara Dikmen Şubesi 4248-917065 (IBAN NO: TR70 0006 4000 0014 2480 9170 65) nolu hesabına da ödeyebileceklerdir. Ödemenin banka hesabına yapılması durumunda başvuru işlemi ödemenin yapılmasını takiben bir iş günü sonra yapılabilecektir.

Birliğimiz tarafından, 2018 yılında yapılmış olan “Konkordato Komiserliği Eğitimi”ne katılmak üzere 750,00 TL + KDV tutarında ödeme yapmış ancak mevzuat değişikliği nedeniyle eğitim alamamış olanlar, http://konkordato.tesmer.org.tr adresi üzerinden ek bir ödeme yapmaksızın eğitim başvurularını güncelleyebileceklerdir.

 

TÜRMOB

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Günü 4 Gün (Günde 9 Saat)
Toplam Ders Saati 36 Saat
Bir Ders Süresi 50 Dakika

 

 

1. ve 2. Gün ( Hukuk)

(Günlük 9 Saat)

  • İcra İflas Hukukuna İlişkin Temel İlkeler
  • Ticaret Hukukuna İlişkin Temel Bilgiler
  • Konkordato Hukuku

 

3. ve 4. Gün ( Muhasebe, Finans ve İşletme Yönetimi)

(Günlük 9 Saat)

  • İşletmelerde Kayıt, Belge Düzeni ve Vergi Uygulamaları
  • Finansal Raporlama ve Analizi
  • Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi
  • Konkordato Projesinin Analizi, Sürdürülmesi, Denetimi ve Vergi Uygulaması

Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabına, http://konkordato.tesmer.org.tr bağlantı adresinden yada https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/dokumanlar/bilirkisiliksempozyumkitaplari/Konkordato-Komiserligi.pdf  bağlantı adresinden erişim sağlanabilir.

Dikkat : Başvuru yaparken Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 4. Maddesindeki şartları taşıdığınızı ve en az 5 yıllık mesleki kıdem kazanmış olduğunuzu, verdiğiniz bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt etmeniz gerekmektedir.

Komiserin nitelikleri

MADDE 4 – (1) Komiserde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Tam ehliyetli olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

ç) İflas etmemiş olmak.

d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.

e) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.

f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.

g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

ı) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.

Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi 2019/1. Dönem Başvuruları için YMM ve SMMM Odalarına Gönderilen Yazı ve Format Ders Programı için tıklayınız.

TÜRMOB KonkordatoTemel Eğitimi Başvusu için tıklayınız.