Çarşamba , Nisan 24 2024

7020 Sayılı Kanuna Göre Oda Aidatlarının Yapılandırılması

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere,    7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun” 27 Mayıs 2017  tarihli 30078 Sayılı Resmi Gazetede   yayımlanmıştır.​​

  Kanunun 4.maddesi 8 numaralı fıkrasına   göre;

31/03/2017  tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan, meslek mensuplarımızın üyesi oldukları odalara ait borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin 31 Ağustos 2017 Perşembe gününe kadar ödenmesi ve kalanının aylık taksitler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. 

Bu uygulamadan faydalanabilmek için meslek mensuplarımızın 31 Temmuz 2017 tarihine kadar odamıza müracaat etmesi gerekmektedir.

Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

7020 sayılı kanun başvuru formu